Börcs Község Honlapja polgarmester[kukac]borcs.hu
„A vidék érintése……..”

KERESÉS

Római Katolikus Egyházközösség

Szent – Bertalan templom

A börcsi római katolikus templom története

A "régi" templom minden valószínűség szerint Árpád-kori volt. Azt, hogy ezt az ősrégi templomot mikor és ki építtette, azt biztosan megállapítani nem lehet.

Az egyik első említése egy 1478-as oklevél.

Fő utca 2020 templom 71489-ben keletkezett az az oklevél, amelyből megtudjuk, hogy Mátyás király megparancsolja a pannonhalmi Szent Márton konventnek, hogy Bakócz Tamás győri püspököt a Győr megyei Börcs helységbe törvényesen iktassa be, melyet a zirci kolostor apátjától, Nagyváthi Pétertől a Veszprém vármegyei Ságh helységért cserélt. Ettől az időtől kezdve, mintegy 500 évig a győri püspök Börcs kegyura.

A falu régi, vár módjára épült kerek alakú kápolnája ellenséges támadások alkalmával menedékül szolgált a lakóknak.

1588-ban a templom mellé kerek őrtornyot építettek a törökök szemmel- tartása és a környék biztonsága céljából. 1590-ben német csapatok égették fel, majd az 1609-iki összeírásban a töröknek behódolt és elnéptelenedett községként említik.

1668-ban ezt a kápolnát restaurálták, de a legutóbbi török támadás következtében annyira tönkrement, hogy falai megrepedtek, mintegy négyfelé váltak, közel az összeomláshoz.

Az 1680-ban megtörtént vizitációból megállapítható, hogy Szent Bertalan apostol tiszteletére volt szentelve.

1698-ban íródott az az egyházlátogatási jegyzőkönyv, amelyben a török hadjáratok utáni állapotokról olvashatunk. Eszerint az oltár és a lépcsőzet romokban áll, az ajtót nem lehet becsukni.

A templomot az öttevényi fília helyett 1744 -ben az abdai fíliához csatolták.

A tizenkilencedik század elején aztán lebontották ezt az ősrégi templomot. A börcsi jobbágyok arra kérték a nagyméltóságú püspök urat, hogy az átmeneti időre, amíg felépül az új templom, szenteljen fel egy meglévő helyiséget, ahol a szentmise megtartható lesz. Ez időben Pongrácz Imre volt az abdai plébános.

A most itt álló börcsi Szent Bertalan-templom alapkövét 1834. október 16-án Juranits Antal győri püspök helyezte el, majd 1835. szeptember 20-án ugyancsak ő szentelte fel. A püspök címere ma is a templom bejárata felett látható. A Szent Bertalant ábrázoló oltárképet 1837-ben festették, valószínű, hogy akkor készült az orgona is. A templom belső berendezése még váratott magára.

Az Egyházmegyei levéltárban található 1846-ból származó kérvény szerint   a hívek padokat kérnek a püspöktől. A kedves hívek most is az akkor kérelmezett padokban foglalhatnak helyet.

Azt azonban tudjuk, hogy a XIX. század második felétől a módos, vagy kevésbé módos helyiek sorra jelentkeztek valamilyen nagylelkű adománnyal.

A Historia Domus alapján az alábbiakról van tudomásunk.

1852. A „börcsi kat. hívek óhajtottak az új börcsi egyház elejbe is egy feszülettel keresztfát állíttatni”. Majd később megtudjuk, hogy Borsodi Lászlónak, az akkori bírónak alapítványa segítségével, a Kerner Antal püspök úrtól kapott szép tölgyfából, a régi feszület és bádog ív kifestésével elkészült a keresztfa.

1856. A börcsi egyház cserépfedelét Kerner Antal püspök úr saját költségén kijavíttatta, majd ugyanezen évben a hívek két új zászlót, az asszonyok adakozásából egy szeplőtelenül fogantatott Máriát ábrázoló képet vettek.

1869. Teller Antal kántor tanító neje, Bakodi Eleonóra egy olaj festett, díszes aranykeretbe foglalt Krisztus képet ajándékozott a börcsi templomnak. Ez a kép ma, az orgona mögött a kórusban látható.

1873. A börcsi templom kívülről egészen megújult. A tornyát olajfestékkel bemázolták, ajtók ablakok szintén olajfestékkel lettek kezelve.

1898. Felállították a lurdesi Szűzanya szobrát a szentély bal oldalára egy konzolra.

1904. A torony alatti kis üregbe páduai Szent Antal szobrát helyezték el.

Az 1852-ben állított templom előtti fakereszt helyett 1907-ben kőkeresztet készítettek.

1908. Az Úr Jézus Szentséges Szívének oltára is felállíttatott a lourdesi szobor közelében.

 

Sajnos 1912 után már nem vezették tovább a „Historia domust”, így a XX. századi történéseket csak szájhagyományból ismerjük.

 

1900 körül adományként kerül a templomba a Pieta szobor

1935-ben Takács János plébános kiépítteti a lourdes-i barlangot, és ide helyezi át a Szűzanya szobrát.

1935-ben a százéves évfordulón Borsa Antal győri freskófestő kifestette a templomot.

1943-ban a középső 96 kilogrammos harangot rekvirálták, két harang maradt a toronyban: az 1858-ban öntött 35 kg-os lélekharang és az 1924-ben készült 198 kilogrammos "nagyharang”

 

Az 1945-től Börcsön szolgáló plébánosok névsora:

Énekes Béla                 1945 -1949

Tománovits György       1949

Kiss Géza                     1949 - 1953

Koppány Miklós            1953 -1965

Dr Németh Pál              1965 -1966

Rádonyi József             1966 -1979

Dr Takács Zoltán          1979-1980

Czank Vilmos               1980-2002

Maros Károly                2002-2006

Dömötör László             2006-2014

Berkes Gyula                 2014-2015

Bors Imre                       2015-2017

Winkler Zsolt                  2017-

Említést kell tennünk egy fontos személyről, aki egész életében segítette a börcsi egyházközség életét.

Varga Julianna, vagy ahogy a többség ismerte: a Juliska, aki mintegy ötven éven keresztül volt a templom mindenese. Sekrestyés, oltárdíszítő, harangozó, templomi takarító, az egyházi adó beszedője, az egyházi ruhák mosó- vasaló- és varrónője, és nem utolsósorban kántor. Varga Julianna 2007 óta a börcsi temetőben nyugszik, de elévülhetetlen a templomi tevékenysége, szolgálata .

 

A börcsi plébánia 1949-ben készült el. Hat évvel később bekötötték a villanyt a faluba, a templom is villanyvilágítást kapott.

 

Az eltelt idő meglátszott a templom állapotán, ezért Czank Vilmos plébános, aki 1980 és 2002   között volt a börcsi hívek lelkipásztora 1984-ben nagy energiával kezdett bele egy felújításba, amely során a templom falszigetelést, új vakolatot és új toronysisakot kapott. A szentelést Pataki Kornél püspök úr 1988. május 1-jén végezte el.

A templomban azóta folyamatosan van valamilyen felújítás. Sor került a szembe -miséző oltár kialakítására, aztán 1995-ben az új orgona építésére.

A krakkói boglárcsikok adományaként templomunkba került az Irgalmas Jézus olajfestmény.

A nagylelkű adományoknak köszönhetően 2006-ban mindkét templomajtó cseréjére sor kerülhetett.

Szintén adományból készült el a plébánia és a templom új cserépborítása, majd sor került a hangosító- és kivetítő eszközök beszerzésére.

A templom megújulásának utolsó stádiumaként 2014-ben a Darányi Ignác templomfelújítási pályázat keretében megújult a templom belseje. A haranghúzó gép és a vezérlő elektronika beszerzését, beszerelését szintén adományok tették lehetővé.

A felújítás után 2014. október 5-én került sor a templom újra -szentelésére.

Az ünnepélyes felszentelést és szentmisét Dr.Pápai Lajos püspök úr végezte.

A templom építésének 180 éves évfordulóját 2015. november 22-én ünnepeltük. Németh László győri püspöki helynök úr a jubileumi szentmisét a megszépült templomért és az áldozatos munkát végző hívekért ajánlotta fel.

Jelenlegi plébánosunk, Winkler Zsolt 2018-ban templomunkban tartotta 25 éves papságának hálaadó ezüstmiséjét.

Ő vette át a Győri Lengyel Önkormányzat tulajdonába került czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát, melyet Stefan Filipkiewicz a Krakkói Képzőművészeti Akadémia professzora, festőművész készített 1942-ben.

Az ünnepélyes átadásra 2019. február 10-én került sor a lengyelországi testvér település, Maslów delegációjának jelenlétében. A kegykép a római katolikus templomban kapott méltó elhelyezést, kétnyelvű, lengyel és magyar szentmise keretében.

Az ismertetőhöz az alábbi fényképeket kérjük okvetlenül megjelentetni:

 • Juranits Antal püspök
 • Templom képe az előtte álló kőkereszttel
 • Lourdesi Szűzanya szobor
 • Szent Antal szobor
 • Jézus szíve oltár
 • Piéta szobor
 • Varga Julianna kántor képe
 • Pápai Lajos püspök úr szentel
 • Németh László püspöki helynök miséz
 • Winkler Zsolt ezüstmiséje
 • Fekete Madonna átvétele

A forrás- és képanyag többsége Szekendy Béla összeállításából.

 

gyor hulladek honlap banner

logo kisterseg

magyar falu logo

Borcslogó

ELÉRHETŐSÉGEK

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltség Börcs, Erzsébet tér 4.
Telefon: 96/553-240
Mobil: 70/338-5197

Ügyfélfogadási idő Börcsön:

Hétfő: 8-18 óráig
kedd-csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

 

esza